Anayasa Su Gibi Renksiz Olmalı
..        
Eski zamanlarda toplumlar arasındaki ilişkiler kalın barikatlar ile örülü bir vaziyette olduğu için, milletlerin ve farklı kimliklerin iç içe yaşama zorunlu- luğu daha az idi. Bu da her milletin keskin bir kimlik ile kendi vatanında kendi inancı doğrultusunda yaşama- sını mecburi kılıyor ve başka kimliklerin ve milletlerin öfke ve tehdidi ile birlik sağlıyordu. Hukuk ve anayasa da bu şartlara göre şekilleniyordu. Yani eski hukuk sistemleri dar olduğu gibi, kavim, hatta aşiret kimlikle- ri üstüne bina edilen sistemlerdi.
Lakin iletişim ve ulaşımın gelişmesi dünyanın küçük bir kasaba haline gelmesine yol açtı. Bu da farklı dinden farklı inançtan farklı gelenekten olan insanla- rın bir biri ile sıcak ve yakın ilişkiler kurmasını sağladı. Kimi zaman ticari ilişkiler, kimi zaman ideolojik yakın- lıklar, kimi zaman amaç birlikteliği farklı kimlikteki insanları bir araya getirerek siyasi ve sosyal bir harmo- ni oluşturdu. Almanya'da çalışan üç milyona yakın Türk buna örnek olarak gösterilebilir. Adeta kavim ve milletlerin kimlikleri kalkıp, yerine dünyalılık veya vatandaşlık mefhumu gelmiştir. Bu hüküm, çağın bir gereği ve gerçeği haline gelmiştir.
Geniş ve kuşatıcı bir anayasa, toplumsal bir mutabakat olduğu kadar, farklı kimliklerin bir birine karşı saygı ve hoşgörüsü anlamına da gelir. Anayasa şayet bir kimliği ön plana çıkarıp, ayrıcalık tanırsa, diğer kimliklerde nefret ve itirazlar yükselir. Bu da toplumsal huzuru ve barışı zedeler. Türkiye Cumhuri- yetinin kurucu felsefesi, Türklük kimliğini ön plana çıkarıp sair kimlikleri inkar ettiği için, dahilde isyanlar hiç bitmemiş, kan ve göz yaşı hiç eksik olmamıştır. Dersim hadisesi ve Şeyh Said isyanı bunlardan sadece göze çarpanlarıdır.
Sadece Mustafa Kemal döneminde on altı isyan olmuş ve bunlar demir yumrukla sindirilmiştir. Bugün kü Pkk illeti de bu baskı ve inkarın bir gayr-ı meşru çocuğudur. Huzur ve saadet hürriyettedir, baskı ve inkarcılıkta değildir. İşin garip tarafı, bu baskı ve inkarın cumhuriyet adı altında yapılması ve buna da çağdaşlık ve ilericililik denilmesidir.
Yeni yapılacak anayasa'da herkesin kendi kimlik ve inancını utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden ifade edebileceği ve yaşayabileceği bir üst vatandaşlık tanı- mının ve kimliğinin oluşturulması gerekir.
Yani Türkiye'de yaşayan her kimlik bu vatandaşlık kalıbının içine sığabilmelidir. Anayasanın çeperleri öyle bir yükseklikte ve genişlikte olmalı ki, her boydan ve her enden kimlikler rahatlıkla dolaşabilmeli ve huzurla yaşayabilmelidirler.
Anayasanın en ve boyu ne kadar daralır ve kısalır ise toplumsal damarlarda o nispette tıkanır ve krize yol açar, geçmişte ve hali hazırda olduğu gibi.
Asrın aydınlığı olan Bediüzzaman Hazretleri, top-lumu bir birine bağlayan üç temel bağdan bahseder. Bunlar din bağı, vatan bağı ve sınıf bağıdır.
Din bağı, Türkiye özelinde de İslam bağı Müslü- manlar arasında kuvvetli ve sarsılmaz bir bağdır. Bu yüzden İslam kardeşliği ülkeyi bölen ve parçalayan değil, birleştiren ve kaynaştıran bir bağdır ve bu bağdan istifade edilmelidir. Şayet bu bağdan yeteri kadar istifade edilmiş olsa idi, bugünkü terör illeti olmazdı. Halbuki din bağının yerine ırkçılık zehiri şırınga edilmiştir. Bu da sorunu daha kronik hale sokmuştur.
İkinci bağ sınıf bağıdır. İnsanların mesleki dayanışması, farklı kavimlerden de olsa insanları bir birine yakınlaştırıp kaynaştırır. Mesela Yozgat'daki Türk bir doktor, Hakkarili Kürt bir doktor ile mesleki olarak kardeştir. Doktorluk onlar arasında özel bir yakınlaşma bağıdır. Bu bağ ile omuz omuza verip Türkiye'nin sağlık sorunları hakkında kafa yorabilir- ler...
Üçüncüsü vatan bağıdır. Bizim üzerinde durmak istediğimiz en geniş ve en kapsamlı bağ vatan bağıdır. Yukarıda bir nebze değindiğimiz geniş ve kapsamlı vatandaşlık ve milliyet kavramı bu bağla ilgilidir. Evet yeni anayasada Türklük değil, Türkiyelilik çatısı kurul- malıdır. Bu toprak üstünde yaşayan her kimlikteki insan vatan bağı noktasından kardeştir ve öyle telakki edilmelidir. Bir Ermeni veya Yahudinin de, vatan bağı noktasından kardeşimiz olduğunu hissedebilmeli, bunu onlara da hissettirebilmeli ve bu şuuru yerleştir- meliyiz. Aynı şuuru Ermeni ve Yahudi kökenli vatan- daşlarımızın da telakki ve hissetmesi gerekir.
Bediüzzaman Hazretleri, bu vatan bağı fikrini ırkçılık ve faşizmin en zirvede olduğu bir dönemde dile getiriyor. O dönemlerde Nasyonel Sosyalizm ve Faşizm adeta bir din gibi telakki edilip herkes az veya çok bu fikrin tesirinde kalıyordu. İslam ülkelerindeki diktatörlükler de o dönemin bir mirasıdır. Cumhuriyet diyenler, milli şeflik sistemi ile yarım asra yakın ülkeyi diktatörlükle idare etmişler ve fikren Bediüzzaman Hazretlerinin çok gerisinde kalmışlardır. Trajikomik bir şekilde o milli şefler, cumhuriyet ve irtica bahanesi ile Bediüzzaman Hazretlerine hayatı zehir etmişler ve yirmi sekiz yıl zindanlarda ve baskı altında yaşatmış- lardır.
Nasıl ki, su tatsız, kokusuz ve renksiz olduğu zaman tat verilip içilebiliyorsa, aynı şekilde çok kimlikli ve kültürlü bir toplumda da anayasa kokusuz, tatsız ve renksiz olduğu zaman tatlı ve renkli olur. Bu yüzden yeni yazılacak anayasa, alt kimliklerden arındırılmış bir üst vatandaşlık kimliği ile kaleme alınmalıdır. Bir etnik kimliğe vurgu yapılırsa, diğer kimlikler bundan ciddi anlamda rahatsız olur ve toplumun dirlik ve birliği hem iç hem de dış düşmanlar tarafından rahat- lıkla maniple edilebilir. Bu yüzden etnik milliyetçilik değil, vatan milliyetçiliği nazara verilmeli ve vatan şemsiyesi altında toplanılmalıdır. O zaman ülkemizin sağlam bir zemini, dayanıklı bir bünyesi olur.
Tabi anayasa renksiz, kokusuz ve tatsız olsun derken, toplumun gerçeklerinden ve kimliğinden de tamamen bağımsız ve alakasız olsun demiyoruz.
Demek istediğimiz, her kimliği içine alan kapsamlı ve kuşatıcı bir anayasa olsun. Ne inkarcı olsun, ne de taraf tutsun, toplumun her katmanının mutabakatı ile teşekkül etsin diyoruz.
Bu ülkede herkes, vatandaşı olmaktan gurur duyacağı bir devletin çatısı altında, huzur ve güven içerisinde, mutlu bir hayat yaşamayı hak ediyor.

Bu Yazı 2006 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar