KURAN VE SÜNNETİN REHBERLİĞİNDE KURTARICI KELİME “LA İLAHE İLLALLAHIN” ORTAYA KONULUŞU
..        
Kuran da, tevhid kelimesi bizzat “la ilahe illallah” şeklinde Muhammed (47) 19., Bakara (2) 255., Gafir, 165., Bakara (2) 163., ayetlerde geçmiştir. La ilahe illallah kuranda başka isimlerle de zikredilmiştir. Başka bir ifade ile söylersek, Kuran da birçok kelime ya da takip bizzat La ilahe illallah manasında kullanılmıştır. Bunları aşağıya alıyoruz;
1-TAKVA : Bu kelime tevhid kelimesinin manasında olarak kullanılmıştır. “O zaman inkar edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi, onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir.”(53) Bu ayette geçen “Takva” sözü, şehadet kelimesidir.(54)
2-HASENE: Kuran da,
“Kim iyilikle (ihali huzura) gelirse, ona daha iyisi verilir.” (55) buyurulmaktadır. Abdullah İbn Abbas (R.a.) bu ayetin izahında “hasene=iyilik” sözcüğünün şehadet kelimesi olduğunu söylemektedir. (56)
3- HAKK: “El açıp yalvarmaya layık olan ancak O'dur” (57) Bu ayette geçen Hakk sözü yine Abdullah İbn Abbas'a göre şehadet kelimesidir. (58)
4- KAVL-İ SEDİD: “Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin.” (59) Bu ayette geçen “Kavl-i Sedid” İbn Abbas'a göre şehadet kelimesidir. (60)
5- TEZEKKA : “De ki: Arınmayı ister misin?” (61) Allah Hz. Musa'yı Firavuna gönderirken ona arınmanın ve Firavuniyetten kurtulmasının tek yolunun şehadet kelimesinin söylemesi olduğunu öğüt ve salık veriyor. Firavun ve emsalinin arınması ilk etapta elbette şehadet kelimesini söylemekle başlar. Bunun için kuran da geçen “tezekka” ve aynı kökten gelen değişik kelimeler (zekka, zekat vb.) de arınmayı ifade ettiği için şehadet kelimesi manasında oldukları kabul edilmektedir.
6- SAVAP : “Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmanın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.” (62)
7- Hıtta (63) , Raşid (64) , Ameli Salih (65), maruf (66), Ulya (67) , ihsan (68), Ahd (69), Sıdk (70), kelime-i Tayyibe (71) ve kelime-i bakiye (72) sözcükleri de şehadet kelimesini ifade etmektedir. Fazla bilgi için dipnottaki ayetlere bakılabilir.
Hıtta sözü, yarabbi bizi de affet, raşid sözü racülün raşid, yani Hz. Lut (a.s) sıkıntıya düşünce içinizde aklı başında, olgun bir adam yok mu? Diye soruyor. Ameli Salih sözü dünyaya beni geri döndür de “amelü salihan” yani iyi işler yapayım, anlamlarını ifade etmektedirler, ancak bütün bu iyiliklerin en başında gelen şehadet kelimesi olduğundan, yukarıda zikredilen bütün sözcüklerin şehadet kelimesiyle ya doğrudan ya da dolaylı olarak alaka ve irtibatı vardır.
Aşağıya alacağımız şu hadisler de şehadet kelimesinin ne denli kıymetli ve kainatta en yüksek bir ifade olduğunu beyan etmektedirler.
Paygamber (sav) efendimiz amcası Ebu Talib in ölüm döşeğindeyken yanına geldiğinde ona şunu söyler: “Ey amca! Allah tan başka kainatta ibadete müstehak hak mabet yoktur, kelimesini şöyle ki, ben de kıyamet günü o kelime ile Allah'ın yanında senin adına hüccet getireyim (73) Kıyamet günü en ihtiyaçlı dönemde bile yapılacak şefaatin geçerliliği şehadet kelimesine bağlıdır. Hadisten açıkça anlaşılmaktadır. Başka bir hadiste de,
“Kim şehadet kelimesinin manasını bilerek ölürse cennete girer.” (74) buyurulmaktadır. Öte yandan,
“Kim Allah'tan başka hak mabud olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun resulü olduğuna şehadet ederse Allah o kimseye cehennem ateşini haram kılar.(75) başka bir versiyonda ise şehadetin iki cenahını söyleyen kimse cennete girer (76) şeklindedir.
Ebu Hüreyre (r.a.) nin Resulullah dan rivayet ettiği bir hadiste efendimiz şöyle buyurmuştur:
“İman altmış küsür veya yetmiş küsür sübeden ibarettir. Bu bölümlerin en yükseği değer bakımından, en başında geleni Allah'tan başka hak mabud olmadığına şahitlik etmek, en ednası ise, yollarda insanların malına, canına eziyet veren maniaları kaldırıp bir kenara koymaktır. Haya (utanmak) da imanın bir şubesidir. (77)
Abdullah b. Ömer (R.a.) den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Paygamber (sav) e bir bedevi geldi; Peygamber (sav) Efendimiz adamı çağırdı, adam geldi ve oturdu. Allah'ın resulü (sav) şöyle dedi, “Hz. Nuh (a.s.) a ölüm anı yaklaştığında iki oğluna dedi ki: Size nasihat etmek istiyorum. İki şeyi yapmamanızı vasiyet ediyorum; iki şeyi de size yasaklıyorum. Size Allah a ortak koşmanızı ve büyüklük taslamanızı yasaklıyorum; La ilahe illallah demenizi de emrediyorum. Çünkü gökler ve yer ve içindeki her şey terazinin bir kefesine konulsa, şehadet kelimesi de öbür kefesine konulsa şehadet kelimesi daha ağır basacak ve o bütün varlığa tercih edilecekti. Gökler ve yer halka yapılsa şehadet kelimesi de üstüne konulsa kırılacaktı. Ve size “sübhanellahi ve bi hamdihi” sözünü söyleyerek (Allah'ı anmanızı) emrediyor, vasiyet ediyorum. Çünkü bu sözcükler her şeyin sulhu salahıdır; ve her şey bu sözcüklerle Allah'ı tespih ettikleri için rızıklandırılır. (78)
Muaz b.Cebel'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü (sav) Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona şöyle demiştir: Şüphesiz sen orada Ehl-i Kitap insanlarla karşılaşacaksın ve Onlar senden Cennetin anahtarını soracaklar. Onlara, o anahtarın “La ilahe illallah” şehadet kelimesi olduğunu söyle.(79)
Cabir b. Abdullah'(R.a.) dan Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Duanın en üstünü şehadet kelimesini söylemektir.” (80)
Ebu Zerr (r.a.) den rivayet edilmiştir. Ey Allah'ın resulü bana bir şey tavsiye ediniz, dedim. O da şöyle buyurdu, demiştir: “Allah'tan kork, bir günah işlediğin zaman hemen akabinde bir iyilik yap ki o günahı yok etsin. Ben, ey Allah'ın Resulü, “La ilahe İllallah ta iyiliklerden midir? Diye sordum, o da, “Şehadet kelimesi iyiliklerin en üstünüdür” (81) buyurdular demiştir.
Adamın biri bir gün Vehb b. Münebbih'e “La ilahe illallah cennetin anahtarı mıdır? Diye sordu. O da evet, ey kardeşimin oğlu şehadet kelimesi cennetin anahtarıdır, fakat dedi, o anahtarın iki dişi vardır; o iki dişli anahtarı kim getirirse Cennet kapısı ona açılır; Kimde o anahtarı dişlerini eksik olarak getirirse cennet kapısı ona açılmaz” (82) hadiste altı çizilerek vurgu yapılan iki diş, şehadet kelimesinin, birbirlerinden etle tırnak lüzumiyetinde ayrılmaları mümkün olmayan iki cenahından ibarettir. Birisi La ilahe illallah , öbürü Muhammedür Resulullah'dır.g
DİPNOTLAR
(53) (Fetih, 48/26) - (54) (Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali, Kitabül esmai ve's sıfati, C.1, S.180, Beyrut, 1994 ) - (55) (Neml,27/89) - (56) (Beyhaki a.g.e. S.182) - (57) (Rad, 13/14). - (58) (Beyhaki, a.g.e. C.1, S.182) - (59) (Ahzab, 33/70) - (60) (Beyhaki; a.g.e.C.1, S.183) - (61) Naziat, 79/18) - (62) (Nebe, 78/38) - (63) (Bakara 2/58; Araf 7/161) - (64) (Hud, 11/78) - (65) (Müminün, 23/99-100), - (66) (Al-i İmran 3/110) - (67) (Tevbe, 9/40) (68) (Nahl, 16/90) (69) (Meryem, 19/87) (70) (Zümer, 39/33) (71) (İbrahim, 14/24) (72) (Zuhruf, 43/28) (73) (Müslim, sahih, kitabü'l iman, C.1, S.40) (74) (Müslim , sahih, kitabü'l iman C.1, S.41) (75)(Müslim,sahih, kitabü'l iman, C.1, S.43) (76) (Beyhaki, a.g.e., C.1, S.172) (77) ( Müslim ,sahih, kitabü'l imanC.1, S. 46) (78) (Ahmet B. Hanbel, Müsned, C.3, S.225)
(79) (Ahmet b.Hanbel, Müsned, C.5, S.242) (80) (İbnü Mace, Sünen, Kitabül Edep C.2, S.55) (81) (Ahmet b.Hanbel, Müsnet, C.5, S.169) (82)Buhari, sahih , kitabü'l genaiz, C.1, S.215

Bu Yazı 4048 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar