Kur’an’da Rezzak İsmi
..        

Rızık, bir canlının varlıkta kalması ve gelişmesi için kendisine sunulan maddî manevî her imkândır. Bu kelimenin Kur'an'da başlıca şu anlamlarda kullanıl dığını görmekteyiz:
a) Dünyevî veya uhrevî bağış
b) Nasîp, kısmet
c) Gıda.

Allah, bütün bu anlamlarıyla gerçek rızık verici- dir. Rızık verene Razık denir. Rezzak, bunun fazlalık ve tekrarlama ifâde eden şeklidir. “Rızkı çokça ve tekrarla veren, her canlıyı yaşatacak zaruri gıdayı üstlenip sağlayan” demektir. Allah, rızkı yaratan, onu doğrudan veya sebepler aracılığıyla verendir. “Rezzak”, Allah'tan başkası için kullanılamaz. Rezzak ismi Kur'ân'da bir yerde geçmektedir (51/58). Kur’an da “rızk” kökünden gelen fiiller de kullanılıyor. Bu fiillerin öznesi her zaman Allah'tır. Bu fiilin insanlar için hiç kullanılmamasından anlaşılıyor ki, Kur'ân'a göre rızık, ya doğrudan veya sebeplendirme yoluyla Allah'a aittir. Kur'ân'da ayrıca beş yerde Allah, “Hayru'r-Razıkîn=Rızık verenlerin en hayırlısı” vasfıy la nitelendirilmektedir (34/39; 23/72; 5/114; 22/58; 62/11). Allah'ın, “rızık verenlerin en hayırlısı” oluşu, şu sebeplerdendir:
a) O vereceği rızıklarda tam bir yetki ve kudret sahibidir.
b) Rızık hazinesi tükenmek bilmez.
c) Rızkı kesme endişesi yoktur.
d) Verdiğini başa kakmaz.
e) Karşılığında bir şey beklemez.
Oysa gerçek olmayan, mevhum, zahiri rızık vericiler, bu şıkların zıtlarıyla nitelenebiliyorlar. Dolayısıyla, Allah'ın rızık vericiliği onlarınkiyle kıyaslanamayacak kadar üstündür. Üstelik Allah, rızıklandırdığı varlıkların kendilerini de yaratandır.
Yeryüzü bir ordugahtır. Sayıları milyonları bulan bitki ve hayvan türlerinin her birisi birer ordu niteliğindedir. Bu ordunun, ayrı ayrı askere alınışı; farklı farklı donanımının verilişi; talimi, askerlik (ömür) süresinin tayini ve terhisatı (ölümleri) bir tek k komutan tarafından yapıldığı gibi, her birisinin hiç unutulmadan ve şaşırılmadan en uygun rızıklarla beslenişi de yine O tek komutan tarafından sağlanmak tadır. Allah, ayrı ayrı rızıkları tam bir rahmetle verilen her bir canlının Razıkıdır. Anne rahmindeki yavrunun, denizdeki balığın, meyve kurtları gibi âciz ve zayıf sayısız canlıların rızkını en mükemmel biçim- de veren Allah için bu isim ne kadar da yerindedir!
Canımız da tenimiz de bize Allah'ın lütfudur. Bunların her biri için de ayrıca rızık verir. Yüce alem- lere mensup ruh ve aklımızı o alemlerden gelen vahiy ve ilhamla besler. Bütün peygamberlerin getirdikleri vahiy ve talimatlar ruh ve kalbimizin tabiî gıdalarıdır. Topraktan gelen tenimizi de topraktan yaratılan rızıklarla besler. Topraktan altın yapmak bu güne kadar mümkün olmamıştır. Yüce Allah, aynı su ile sulanan aynı toprak parçasından, birbirinden çok fark lı sebze ve meyveler yaratmaktadır ki, her biri aslında altından daha kıymetlidir. Ucuz olmaları, kıymetli ol- mamasından değil, verenin son derece cömert olmasın dan ve bolca yaratmasındandır. Beslenmemiz için gıdayı kullanmak gerekir. Ruh ve kalbimizin beslen- mesi için de Kur'an'ı okuyup uygulamak gerekir. Rızık Allah'ın elindedir. Derin hikmetine binaen rızkı daraltan da genişleten de O'dur. Bize düşen, helal rızkı aramak için elimizden geleni yapmak, Allah'tan ise hayırlısını dilemektir. Bollukta şükür, darlıkta sabır görevimizdir. Şükür de, sabır da kuru söz ile olmaz. Şükrün gereği olarak elimizdeki nimetten başkalarını da yararlandırmak gerek. Tüm çabamıza rağmen yokluk çekersek, şikayete sızlanmaya sapmadan, kimseye yüzsuyu dökmeden çalışmaya devam etmek gerek. Netice ne olursa olsun, sabırla helal rızık için çalışmak başlı başına bir ibadettir. Dünya imtihanı böylece kazanılır. Dünyanın dengesi ancak böyle devam eder. Her akıl ve imkân seviyesindeki insana ihtiyaç var. Hakkımızda hayırlısının ne olduğunu bilemeyiz.
Kul, rızkı yaratan ve verenin sadece Allah olduğunu bilmeli, yalnızca O'na bel bağlamalı ve sahip olduğu maddi ve manevî rızıkları O'nun diğer kullarıyla paylaşmalıdır. Allah bir kulunu sevdi mi, onu halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çokça vesile kılar.


Bu Yazı 2334 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar