Semavi Kitaplarda Ve Eski Metinlerde Hz. Peygamber (s.a.v)
..        
Peygamber efendimiz(SAV), peygamberliği ile alakalı pek çok mücizeler göstermiştir. Bu mucizelerden bir kısmı irhasat denilen bi'seti nebi den evvel meydana gelen harika olaylardır. Bunlardan bir kısmı da önceki semavi kitaplarda yer alan, peygamberimiz (SAV) ile alakalı haberlerdir. Bu haberleri dört bölümde inceleyeceğiz.
Birinci Kısım Haberler:
Peygamber efendimiz (SAV) ve Kur-an lisan en ehli kitaba diyor ve ilan ediyor ki; benim vasıflarım sizin kitaplarınızda mevcuttur. Kur-an da ki bazı ayetler buna işaret ediyor. Şöyle ki: “Hani bir zaman Allah Peygamberlerden şöyle bir söz almıştı; Size kitap ve hikmet verdim, sonra yanınızda bulunanı tastik eden bir peygamber size geldiğinde ona iman edecek ve ( Allah'ın Dinini yayması için) yardım edeceksiniz. Bunu ikrar ettiniz mi? Bu husustaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti de onlar ( bütün peygamberler ) ikrar ettik. Demişlerdi. ( bunun üzerine Allah ) : Şahit olun bende sizinle beraber şahit olanlardanım dedi'' (Al-i İmran 81)
Görüldüğü gibi Allah bu ayette bütün peygamberlerden Peygamber efendimizin(SAV) risaletini tastik ve o gelmeden önce onun gelecegini ümmetlerine haber vermelerini geldiği zamanda tastik etmeleri için ümmetlerini uyarmasını istiyor.
Fetih suresi 29. ayet ise daha açık ve net bir ifade ile bize haber veriyor “Muhammed Allah'ın Resulu'dür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhametlidirler. Onları ruku ve secde ederken görürsün. Onlar Allah'tan bir lutuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. İşte onların tevrattaki vasıfları budur. İncildeki vasıflarına gelince; onlar bir ekin gibidirler ki filizini çıkardı derken onu güçlendirdi kalınlaştı ve gövdesinin üzerine dikildi (böyle ekin) ekincilerin hoşuna gider(Allah) onlarla (Müslümanları çoğaltıp güçlendirmekle) kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman edip Salih amel işleyenlere ahiret te mağfiret ve büyük mükafat vaad etmiştir.'' (Fetih 29)
Görüldüğü gibi bu ayette peygamber efendimizin (SAV) ve ashabının vasıfları Tevrat ve incilde nasıl anlatıldığı açıkça ifade edilmiş.
İkinci Kısım Haberler:
Tevrat, Zebur ve İncil'in ibareleri Kur-an gibi icazkar olmadığından hem sürekli olarak tercüme üstüne tercüme olduğundan pek çok yabancı kelime içine karıştı. Hem müfessirlerin bazı sözleri ve yanlış te'villeri bu kitabın ayetleri ile karıştı hem bazı talihsizler, ehl-i garaz ve hasetçiler bilerek tahrifat yaptılar. Bu sebeplerden dolayı bu kitaplarda tahrifat ve tağyirat çoğaldı. Hatta meşhur allame şeyhi Rahmetullah-i Hindi Kütüb-ü sabıka'nın binler yerde tahrifatını Yahudi ve hristiyan alimlere ıspat etmiş. Bu kadar tahrifata rağmen meşhur alim Hüseyn-i Cisri o kitaplardan 110 adet delili Nübüvvet-i Ahmediyye dair çıkarmış. Risale-i Hamidiye de yazmış.
Pek çok Yahudi ve hristiyan alimler kitaplarında Hz. Muhammed'in (SAV) vasıflarının olduğunu kabul ve itiraf etmişler. Rum meliki Hirakl, Mısır Meliki Mukavkıs, Habeş Meliki Necaşi kitaplarında peygamberimizin vasıflarını görmüş ve kabul etmişler. Hem meşhur Yahudi ve hristiyan alimler ki: Abdullah bin Selam, Vehb bin Münebbih, İbni bünyamin, Muhayrık, Kabul Ahbar, Ebu Yasir, Şamul vb. pek çok alim peygamberimizin efsafını görüp iman etmişler ve öteki tekzip eden alimleri susturmuşlar.
Hem hristiyan alimlerden meşhur Buhayrayı rahib ki, Peygamber Efendimiz(SAV) amcası ile Şam tarafına Seyahat için gittiği vakit 12 yaşındaydı. Rahip onun hatırı için kervandakileri davet etmiş bakar ki kafileyi gölgeleyen bulut hala kervanın üzerinde duruyor. Adam gönderip kervana bekçi kalan Peygamberimizi de çağırtmış. Gelince onun ahir zaman peygamberi olduğunu anlar, Ebu Talib'e; Sen Mekke'ye geri dön çünkü bunun vasıfları tevrat'ta vardır. Yahudiler hasetçidirler bu çocuğu tanırlar ve öldürürler der. Bunun üzerine Ebu Talib Mekke'ye geri döner.
Üçüncü Kısım Haberler:
Bu kısımda Tevrat, Zebur ve İncil de evsaf-ı Nebiye işaret eden bazı ayetleri numune olarak zikredeceğiz.
Tevrat'taki İşaretler :
1 Hz. İsmail'in validesi Hacer evlat sahibi olacak ve onun evladından öyle birisi cıkacakki o cocuğun eli herkesin üstünde olacak ve umum insanların eli huşu ve itaatle ona açılacak (Tevrat, tekvin bab. 17)
2 -Beni İsrail'in kardeşleri Beni İsmail'den senin gibi birisini göndereceğim ben sözümü onun ağzına koyacağım, benim vahyimle konuşacak, onu kabul etmeyene azap vereceğim. (Tevrat tesniye bab. 18)
3 -Musa dedi ki Ey Rabbim ben Tevrat ta insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için çıkarılmış Allah'a iman eden hayırlı bir ümmetin vasıflarını gördüm. Onu ben ümmetim yap Allah buyurdu ki; o ümmeti Muhammed'dir. (Tevrat Eş iya, Ishah 42)
4 -Muhammed Allah'ın Resulü dür. Mekke doğum yeri Medine hicret yeri, Şam onun mülküdür. Ümmeti ise hamd edicidir.(darimi, mukaddime, halebi, essiretul halebiye)
Bu ayette Muhammed lafzı Süryanice Münhamenna olarak geçmiş.
5-Sen benim kulum ve resulümsün. Seni mütevekkil olarak isimlendirdim. (Kastalani, El mevahibül ledünniye)
6- Seçkin kulum katı kalpli ve huysuz değildir. (Aliyyül Kari, Şerhü şifa)
7 -Hak Teala Turu Sina dan ikbal edip, bize Sair'den Tulu etti ve Faran dağlarından zahir oldu (Tevrat 5. kitap 33. bab.) Bu ayette Turu Sina'da sözüyle Hz. Musa As. Nübüvvetine, Şam dağları demek olan Sair'den Tulu etmesi sözüyle Hz. İsa'nın as. Nübüvvetine, Hicaz dağları anlamına gelen Faran Dağlarından Zuhur-u Hak sözüyle de Risalet-i Ahmediyye As.'a işaret etmektedir
8- Kutsilerin bayrakları beraberindedir, ve onun sağındadırlar. (Essiretul Halebiyye) kutsiler namı ile anlatılan Peygamberimizin Sahabeleri Salih evliyalardır.
İncil'deki İşaretler
1 - Ben gidiyorum ta size faraklit gelsin. Yani Ahmed gelsin (Risaleyi Hamidiye c1 s250)
2-Ben Rabbimden hakkı batıldan ayıran bir peygamberi istiyorum ki ebede kadar içinizde bulunsun. (İncil yuhanna bab.14 ayet 16)
3- Artık sizinle çok söyleşemem zira bu alemin reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi yoktur. (İncil Yuhanna 14.bab 30. ayet)
4- Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem size faydalıdır, zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. (İncil Yuhanna 16.bab, 7.ayet) İşte bakınız Reisi Alem ve insanlara hakiki teselli veren Hz. Muhammed'den (SAV) başka kimdir?
5- O dahi gelince dünyayı günaha dair, salaha dair ve hükme dair ilzam edecektir. (İncil Yuhanna 16.bab 9. ayet) İşte dünyayı fesattan, şirkten ve günahtan kurtaran siyaseti ve hakimiyeti dünyayı değiştiren Hz. Muhammed'den (SAV) başka kimdir?
6- Ama O hak ruhu geldiği zaman o sizi bil cümle hakikate irşad edecektir. Zira o kendinden söylemiyor. Bil cümle işittiklerini söyleyerek gelecek şeylerden haber verecek. (İncil Yuhanna 12.bab, 13.ayet) Acaba umum insanları hakikate davet eden her haberini vahiyden veren, her sözünü Cebrail'den duyduklarından söyleyen, kıyamet ve ahiretten tafsilatlı haber veren kim vardır?
7-Ben gideceğim ta dünyanın reisi gelsin (Yeni ahit Yuhanna 16. bab, 7. ayet) Acaba Hz İsa'dan sonra bu dünyanın reisi olacak Hz Muhammed'den (SAV) başka kim gelir?
Zebur'daki İşaretler
1 -Allah'ım fetretten sonra bize sünneti ihya edecek zatı gönder. (Yusuf Nebhani, Hüccetullah Alel Alemin)
2-Ya Davut senden sonra Ahmed, Muhammed, Sadık, Seyyit, olarak anılacak bir peygamber gelecek. Onun ümmeti Allah'ın Rahmetine mashar olacak (Siretul Halebiyye, El Bidaye Vennihaye)
3 -Bahirden Bahre malik, nehirlerden arzın makta ve müntahasına (başlangıç ve sonuna) kadar malik olan ve kendisine Yemen ve Cezayir Melikleri hediyeler götüre. Ve padişahlar ona secde ve inkıyat ede. Ve her vakit ona Salat ve her gün kendisine bereketle dua oluna. Ve Envarı Medine'den Münevver ola ve Zikri Ebedül Abad devam ede. Onun ismi Şemsin vucudundan önce mevcuttur, onun adı güneş durdukça münteşir ola. (Kitabı Mukaddes, Mezmurlar, 72.bab, 8,10,11,15,17. ayetler) Şu ayetler aşikar tarzda Hz. Muhammed'i(SAV) işaret ediyor. Acaba Hz. Davut'dan As. Sonra Hz. Muhammet (SAV) den başka hangi Nebi gelmiş ki dini doğudan batıya yayılmış, Melikleri cizyeye bağlamış, padişahları kendine secde eder gibi inkıyat altına almış, hergün nevi beşerin humsu(beşte biri) nun dualarını almış ve envarı Medine'den yayılmış kim var?
Eş'ıya As. In kitabında 42. babında şu ayet vardır; Hak Teala Ahir zamanda seçilmiş seçkin kulunu gönderecek, ona Cebrail As.'ı yollayıp, Din-i İlahiyyi talim ettirecek ve o dahi insanlara tebliğ edecek ve Beynennas Hak ile hükmedecek, o bir nurdur halkı zulumattan kurtaracaktır. Rabbin bana Kablel Vuku haber verdiği şeyi bende size bildiriyorum. (Kitabı Mukaddes, Eş'ıya, 42.bab 1,4,9. ayetler)
Mişail namı ile müsemma Mihail Peygamberin kitabının 4. babında şu ayet var; Ahir zamanda bir Ümmeti Merhume kaim olup, orada Hakka ibadet etmek üzere mübarek bir dağı seçerler. Ve her iklimden bir çok halk toplanıp Rabbi Vahide ibadet ederler. Ona şirk koşmazlar. (Kitabı Mukaddes, Miha, 4.bab, 1,2. ayetler) İşte şu ayetler zahir surette dünyanın en mübarek dağı olan Cebeli Arafat'a ve orada her iklimden gelen hacıların tekbir ve ibadetlerine, Ümmeti Merhume namı ile meşhur Ümmeti Muhammed'e (SAV) işaret ediyor.
İşte Tevrat, Zebur, İncil vesair suhufu enbiyada çok ehemmiyetle, ahirde gelecek bir peygamberden bahisler var. Çok ayetler var. Bir kısmını zikretmeye çalıştık. Çok değişik isim ve namlarla bu kitaplarda meskurdur. Acaba bütün Kütübü Enbiya As.'ın ehemmiyetle defalarca bahsettiği Ahir Zaman Peygamber'i Hz. Muhammed (SAV) den başka kim olabilir.
Dördüncü Kısım Haberler:
Bu kısımda her ne kadar kutsal metin olarak kabul edilmesinde şüpheler olsa da ve pek çok tahrifata uğramış olsa da Hindu kutsal metinlerindeki Peygamberimizle alakalı yorum gerektirmeyecek kadar açık olan haberleri almaya çalışacağız. Kaynak olarak Hindistanlı Müslüman bir alim olan doktor Zuhurul Hakkın Hindu metinlerinden yapmış olduğu tercümelerden yararlanmaya çalıştık. Bu haberlerden çok az bir kısmını fikir verici mahiyette olması için aktarmaya çalışacağız.
Vedalar, Upanişatlar, Puranalar, Kutsal Brahmalar hinduizmin dört kutsal kitabıdır. Dili Hindu kutsal dili olan Sanskritçedir. Hindu alimlerine göre bu metinler en fazla dört bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Atharva veda'nın 20. bölümünden bazı parçalar nakledeceğiz. Bu bölüm her sene düzenlenen büyük toplantılardaki ibadetlerde ve kurbanlıkların arz edildiği yerlerde büyük din adamları tarafından okunmaktadır.
1- Ey insanlar şunu dinleyin, taktire değer bir zaat övülüp taktir edilecek. Ey Kaurama (Ey Barışsever Muhammed) Rushamalardan (düşman müşriklerden) 60090 kişiyi esir aldık. ( Resulullah'ın Mekke'yi fethettiğinde Mekke'nin nufusu yaklaşık bu kadardı)
2- Yanındaki eşleriyle beraber onun yükünü 20 deve taşır, yüklerin yada arabanın üstünde başı semaya değmemesi için iki büklüm olur. ( Hz. Peygamberin (SAV) Mekke'ye girişi sırasında ki mütevazi haline işarettir.)
3- O Mamahrishi ye ( Muhammed) 100 altın para, çiçekten yapılmış 10 tac, 300 savaş atı ve 10000 inek verdi. Bu ifadede 100 altın para 80'i Habeşistan'a hicret eden 100 sahabeye, çiçekten 10 taç cennetle müjdelenen 10 sahabeye, 300 savaş atı Bedir savaşındaki 300 sahabeye 10000 inekte Mekke'nin Fethine katılan 10000 sahabeye işarettir. İnek faydalı kişiler ve savaşçılar için kullanılan bir remizdir.
4- Hakikati Tebliğ et ey ibadet eden (Ahmed) aynen meyveye durmuş ağaçtaki şakıyan kuş gibi sende etrafına tatlı sözler söyle senin dudakların bahçe makasının keskin ağzı gibi hızlıdır. ( Hz. Peygamberin vahiy alması esnasındaki halini anlatıyor.)
5- Ey onların ibadetleriyle dua ve ibadet eden zaat, kutsal güçlü boğalar gibi çabuk ol, evde sadece onların çocukları var ve onlar ineklerin gelmesini bekliyorlar. ( İnekler sahabeleri simgeliyor onlar beş vakit namaza sıkı sıkıya bağlıdır. Bu ayet Bedir, Uhud ve Hendek savaşına telmihte bulunuyor.)
6- Ey Tanrı'ya sena eden sana inekleri ve hayırlı şeyleri kazandıracak hikmet ve bilgeliği çabucak elde et. İyiliğe kabiliyeti olanlar için hikmet tohumları saç. Tıpkı okunu hedefe isabet ettiren okçu gibi.
7- Dünyanın kralı ve kainatın Nuru için en üstün övgüleri söyle, onu sena et ki o çok sevilen bir kimsedir, ve insanlar arasında en yüce olandır. Bütün insanlığa rehberdir. Herkesi bağrına basar. ( Hz. Muhammed'in vasıfları sayılıyor.)
8- O herkesi görüp gözeten zaat tahta çıkar çıkmaz dünyaya barış ve güven hediye etti. Kuru ülkesinin halkı onun Beyt'i inşasındaki arabuluculuğunu konuşup duruyorlar.( İbranice bir evi koruyana Kuru, o eve Kore denir. Bu kelime Kabe'yi ima etmektedir. Bu manada Kuru Ülkesi de Koreish ( Kureyş ) olmaktadır.) Bu ifade Peygamberimizin Peygamberlikten beş yıl önce Kabe'nin inşası esnasında Hacerül Esvet Taşı yüzünden çıkan tartışmada Peygamberimizin arabuluculuk yaparak meseleyi çözmesini anlatıyor.
Atharva Veda X, 2, 28 Kabe hakkındadır;' O yüksek yapılı duvarları dümdüz aynı hizada bir bina olsada olmasada, onun her köşesinde Tanrı tecelli eder. Tanrı'nın evini bilen içinde Tanrı anıldığı için bilir.' Bu ifade Kabe'ye işarettir. Kabe tam küp şeklinde olmayıp kenarları eşit uzunlukta değildir.
Rig Vedadan bir ayet; Rig Veda V, 27 deki birinci ayet söyledir;' Kervan sahibi doğru sözlü Mamah (Muhammed) sözleriyle beni memmun etti. Her şeye gücü yeten muktedir. Tanrı'nın halifesi. Alemlere rahmet olan zaat bütün güzel sıfatlarla mücehhez olarak yanında 10000 sahabesi ile ün saldı.' Bu ayet Peygamberimizin bazı sıfatlarını işaret olduğu gibi muzaffer olarak Kabe'ye girişini orayı putlardan temizleyişini ve bu sırada yanında bulunan 10000 sahabesini ifade etmektedir.
Aslında Hindu kutsal metinlerinde Hz. Muhammed (SAV) le alakalı pek çok ayet ve haber vardır. Fakat bazı Hindu ve Avrupalı Veda Tercumanları Hz. Peygamberin ismini kasten çıkarmışlar, bazıları da onun ismi, hayatı, Kabe, Mekke, Medine, Arabistan ve diğer hadiselerle alakalı yerleri Hindistan daki yerlerle ve başka isimlerle değiştirerek örtbas etmişlerdir. Ve aynı zamanda bazı açıklayıcı yorum ve alıntılar bu ayetlerin parçası haline gelmiş. Bu konuya ilgi duyan okuyucularımız. Dr. A. H. Vidyarthi'nin 1990 senesinde Mohammed in World Scriptures ( Bütün Milletlere Ait Kutsal Kitaplarda Muhammed) adıyla basılan esere ve U. Ali'nin 1983 senesinde Hindistan İslamic Book Service tarafından basılan Muhammad in Parsi, Hindu & Buddhist Scriptures kitabına bakabilir. Yine Dr. Zuhuru'l Hak tarafından yapılan tercümelere bakılabilir.

Bu Yazı 3813 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar