İktisat Bereket Sebebidir
07.05.2014        

İKTİSAT BEREKET SEBEBİDİR

 

Necdet Bikbay

(Kırklareli Ü. Öğr. Gör.)

 

Bereket: Çocuklukta çok hoşumuza giden ‘’Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane’’ bulmacasındaki gibi sadece miktar olarak çokluk mudur? Yoksa bunun yanında başka sırları da barındırmakta mıdır? 

Kuran-ı Kerim’de ‘’kâfirlerin mal ve evlat çokluğuna özenilmemesi’’ ile ilgili pek çok uyarılar bulunduğuna göre demek ki bu mesele yüzeysel düşünülecek bir mesele değildir. Bizim hem inanç , hem kültür kodlarımıza girmiş olan bereket kelimesi kavramsal olarak ‘’ İlahi hayrın bir şeyde sübut bulup (sabit olup) ortaya çıkması.’’ olarak tarif edilmektedir. Bu sebeple bizim kültürümüzde kazancın çoğu değil  , bereketli olanı makbul görülmüştür.

İnsan, dünya hayatında vaktinin artmasını, ömrünün uzamasını, malının çoğalmasını, çoluk çocuğunun çok olmasını, maişetinin  rahat olmasını ve bütün sevdiği şeylerin bolluğunu arzular ki ;ona göre bütün bunlar, dünya saadetinin en önemli sebepleridir.. Ancak şuurlu bir Müslüman; bütün bu nimetlerin kendisi hakkında hayırlı ve bereketli olmasını diler, bu konuda çok dua eder.. Bereket, az bir şeye girerse onu bol eyler. Örneğin: Peygamber Efendimizin(A.S) göstermiş olduğu Bereket Mucizelerinde az bir miktar suyun içerisine parmaklarını sokup dua etmesi ile parmaklarından su çıkması (imtihan sırrını bozmadan) Yüce Yaratıcımızın her şeyi yoktan var edebileceğini göstermektedir. Maddenin korunumu yasası bizim gibi; yaratılıp, hala yaratılmaya devam edilenlere mahsustur. 1-2 kişilik suyun veya yiyeceğin bu tarzda bereketlenmesi ile onlarca insanın (bazen yüzlerce) faydalanması ve yalana tahammülü olmayan bu insanların mucizelere şahit olmaları ve bunları tasdik edip red etmemeleri çok enteresandır. Günümüzün bu tip mucizeleri aklına sığıştıramayan seküler düşünceye sahip insanı ise; normal zamanda validelerin göğüslerinden süt gelmezken, doğum sonrasında nasıl geldiğine pek kafa yormamakta, yoranlar da bir takım hormon isimleri ile müthiş mekanizmayı açıklamaya çalışırken mekanizmayı kuranı düşünmemekte ve bahsetmemektedirler. Bu olay Selimiye Camii’nin tüm sanat ve teknik inceliklerinden bahsedip Mimar Sinan’dan bahsetmemek gibidir.

Bereket bol bir şeye karışırsa, onu daha faydalı yapar. Nice az şeye sahip insan vardır ki berekete kavuşmuştur. Nice çokları eline geçirmiş zavallılar vardır ki, bereket ve hayrın ne demek olduğunu anlamadığından dolayı, o ellerindeki bol nimetlerden istifade edememekte, onları dünya ve âhiret adına kullanamamaktadırlar. Öncelikle bereketin azlıkla çoklukla öncelikli bir irtibatı yoktur. Yerine göre azlıktır, yerine göre çokluktur, yerine göre saadettir, yerine göre de hüzündür bereket… Şimdi kısaca ve belirgin noktalarıyla âyet ve hadisler ışığında bereket kaynaklarına bir göz atalım isterseniz.

 

"İktisat bir sebeb-i berekettir."

İktisada riayet eden insanın elindeki ni­meti, Allah Rahmet-i İlâhiye’ye karşı gösterdiği hizmet ve ihsan ettiği nimetine karşı edâ ettiği şükürden dolayı bereketlendirir; iktisada riayet etmeyip israf edenden de bereketi kaldırır."

Bediüzzaman Hazretleri bu mevzudaki bir hatırasında şöyle diyor:

"Yıllarca evvel bir şehre geldim. Kış münasebetiyle o şehrin menâbi-i servetini(zenginlik kaynaklarını) göremedim. Allah rahmet etsin o zamanın müftüsü birkaç defa bana dedi, ‘Ahalimiz fakirdir.' Bu söz benim rikkatime(şefkat ve acıma duyguma) dokundu. Beş altı sene sonraya ka­dar, daima o şehir ahalisine acıyordum. Sekiz sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım. Şehrin müftüsünün sözü hatırıma geldi. ‘Fesubhanallah' dedim. Bu bağların mahsulâtı, şehrin hacetinin(ihtiyaçlarının ) çok üzerindedir. Bu şehir ahalisi pek çok zengin olmak lâzım gelir. Hayret ettim. Beni aldatma­yan ve hakikatlerin derkinde(anlaşılmasında) bir rehberim olan bir hatıra-i hakikatle anladım. İkti­satsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki, o kadar menabi-i servetle beraber, o merhum müftü ‘Ahalimiz fakirdir' diyordu. Evet, zekât vermek ve iktisat etmek malda bittecrübe(tecrübe edilerek) sebeb-i bereket olduğu gibi, israf etmek ile zekât vermemek, se­beb-i ref-i bereket(bereketin kalkması) olduğuna hadsiz vukuat8örnek olay) vardır."

Bugünkü İslâm dünyasının durumu da genellikle böyledir. Zenginlik içinde fakir­lik çekilmektedir. İslâm dünyası bugün önemli kaynaklara sahip olduğu halde fakir­lerinde şükür ve kanaat yoksunluğu, zenginlerinde israf ve cimrilik sebebiyle iş bö­lümü içinde işbirliğini sağlayamamakta, namerde muhtaç hale düşerek borçlanmak­tadır. Bugün en zengin ve fakir ülkeler İslâm dünyasında olup, zengini ve fakiri de borca batmış bulunmaktadır. Çünkü kardeş olması gereken Müslümanlar karşılıklı adavet duyguları içinde birbirine karşı silâhlanmakta, silâhları kendileri üretemedik­leri için borçla satın almakta ve satanların elinde izzetlerini kaybederek istiskale uğ­rayacak derekeye düşmektedirler.(Zavallı konumuna)

 

Bereket sebebi olan şeyler nelerdir?

1. En başta şükür. Toplumsal hayatta bile teşekkür etmeyi bilmeyen insanlara bile insanlar ikram ve ihsan etmek istemezler. Bu yüzden şükür nimetleri ziyadeleştiren en önemli unsurdur.

2.Yemeği, toplu olarak yemekte bereket vardır. [İbni Mace] İletişim kitaplarında bu husus üzerinde önemle durulmuştur.

3. Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) (İbni Mace) En başta nimetleri vereni zikretmek, ortada fikir etmek , sonunda da şükretmek nimetlerin manevi fiyatlarının verilmesidir.

4. Bereket, yemeğin ortasına iner. Onun için kenarından yiyin, ortasından yemeyin!) [Tirmizi] Yemeğin ortaya konularak yenmesi ziyan olmasını önler. Daha bereketli olur. Günümüzde self servis sistemi olan bol yıldızlı otellerde insanlar yiyemeyeceği kadar miktarlarda alarak müthiş bir israfa yol açarlarken Suriye gibi yerlerde insanların açlıktan ölümle  pençeleştiğini  unutmamak  gerekir.

5.Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanın  bereketsiz olur. [Ahmed]

6.Alışverişte çok yemin etmek, malın bereketini giderir. [Müslim]

7.Ticarette bereket vardır, ticarete yalan, hıyanet karışınca bereket gider. [Buhari]

8. Bereket büyüklerinizdedir.) [İ. Rafii] Evde aciz yaşlıların, özürlülerin, çocukların olması evi bereketlendirir.

9.Eve girince, ev halkına selam vermek, evin iyiliği ve bereketini artırır. [Harâiti]

10. Dua, ömrün bereketini artırır. [Tirmizi]

11.Kur'an okunan evin bereketi artar. Kur'an okunmayan ev, bereketsiz olur. [Darimi]

12.Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir. [Nisab-ül ahbar]

13.Evinden erken çıkanın işi bereketli olur. [Bezzar]]

14.Ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli, onlara karşı geleninki bereketsiz olur. [İ. Ahlakı]

15.Namaz kılanın rızkı bereketli olur. [M. Cenne]

16. Şarkıcı ve faizcilerin kazancında bereket olmaz. [Deylemi] Gerçekten bu tür mesleklerden veya piyangodan kazanılan pek çok paralar bereketsiz olmakta , bu tür işlerle uğraşıp sefih yaşantı sürenler ömrünün son demlerini sefalet içerisinde geçirmektedirler.

17. Bir toplumda biri söylerken diğerleri susmazsa, orası bereketsiz olur. [Beyheki] Her kesin bir ağızdan, bağıra bağıra konuştuğu yerlerde gerçekten ahenk bozulmakta herhangi bir netice çıkması zorlaşmaktadır. 


Bu Yazı 3963 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar