İsm-i Azam Duası
..        
Ey bütün varlıklar, bütün hayat, bütün güzellikleriyle Onun cemalinin bir aynası olan Cemil! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce All
Ey herşeye yakın olan ve hiçbir şey Ona perde olmayan ve hiçbir şey Ondan gizlenemeyen Karîb! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün mahlukatın dualarına rahmet ve inayetiyle devamlı cevap veren Mücîb! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey her nimetiyle kendini sevdiren, bütün mahlukatını sevindiren, gerçek sevgiye layık Habîb! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey her canlıya müteveccih olan hususi şefkatini gösteren Rauf! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey had ve hesaba gelmez ikramlarıyla mahlukatını besleyen Atûf! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün isim ve sıfatlarıyla tanınan Maruf! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey varlıkları lâtif incelikler ve nazenin güzellikler içinde yaratan, canlıları inayet ve ikramına mazhar eden ve ezelî ilmi eşyanın bütün inceliklerine nüfuz eden Lâtîf! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün varlıkları kudretinde tutan, sonsuz sıfat ve isimlerinin tecellileri zerrelerden Arşa kadar her şeyi ihata eden Azîm! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey eser ve fiillerinde rahmetlerin en lâtif cilvesini gösteren Hannân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey saymakla bitmez nimetleriyle mahlukatını daimî besleyen Mennân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey insanların ve cinlerin küçük büyük bütün amellerine layık karşılığı veren, mü'minleri mükâfatlandıran, kâfirleri cezalandıran Deyyân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey şerikten ve kusurdan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf Sübhân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün korkulardan ve tehlikelerden eman ve emniyet ancak Onun himayesinde bulunan Emân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey varlık ve birliğinin delilleri bütün kâinatta açıkça görünen Burhan! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün varlıklar emri altında olan, rububiyet saltanatı bütün âlemlere hükmeden Sultan! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey her şey Ona muhtaç olan ve Ondan medet bekleyen Müsteân! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün canlılarda görünen ihsan çeşitleri, varlıklarda görünen güzellikler isimlerinin cilvesi olan Muhsin! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey yaratılmışlar için mümkün görünen her şeyden pek yüce olan Müteâl! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey şefkat ve merhametinin eserleri kâinatı dolduran, ebedî saadet bir parıltısı; dünyadaki bütün rızık ve nimetleri ihsan eden Rahman! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey rahmeti her şeyi kuşatan, kâniattaki bütün nimet ve iyilikler, af ve rahmet, şefkat ve merhamet eseri olan Rahîm! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün canlıları binlerce duygu ve âletlerle teçhiz eden, sonsuz rahmet hazinelerini önlerine seren ve onların terbiyesinde sonsuz keremi görünen Kerîm! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey zat ve sıfatı her şeyden yüce, isimleri güzel, fiilleri kerîm, eserleri lâtif, lütfü çok, ikramı aziz olan Mecîd! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey zat, sıfat ve isimleriyle vahid ve ehad olan ve tasarrufuna hiçbir kimse hiçbir vecihle müdahale edemeyen Ferd! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey zatında, sıfatında, isim ve fiillerinde tek ve benzersiz olan Vitr! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey herbir şeye bütün kudsî sıfatları ve kâinata bakan ekser isimleriyle birden teveccüh eden Ehad! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey varlıkların bütün ihtiyaçlarından münezzeh bulunan ve herşey her haliyle ona muhtaç olan Samed! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün hamd edenlerin hamdleri Ona ait olan ve Onun ihsanının güzelliğini bildiren Mahmûd! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey her vaadinde sonsuz derecede sâdık olan Sâdıka'l-Va'd! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün noksan ve kusurdan yüce, akla gelebilen bütün mertebelerden hadsiz derecede büyük olan Aliyy! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey mutlak zenginliğine nihayet olmayan, hiçbir şekilde varlıklara ihtiyacı olmayan Ganî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey maddi ve manevî bütün dertlerin ve ihtiyaçların şifasını ihsan eden Şâfî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey birlik teveccühü, bütün varlıkların hâcetlerine yeten Kâfi! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey dertleri giderip âfiyet veren ve sağlık nimetini ihsan eden Muâfî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey zat, sıfat ve isimleriyle daimî olan, fena ve zevalden münezzeh olan Bâkî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey dünyevî ve uhrevî her emirde en doğru yola hidayet eden Hâdî! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey her şeyi sür'atle ve kolaylıkla yaratan, büyüğü küçük kadar sanatlı icat eden, sonsuz kudreti her şeyi kuşatan Kàdir! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün kâinattaki çirkinlikler, bütün ayıplar Onun gizlemesiyle örtülen ve mahlukattaki bütün hayalar Onun ilhamından tereşşuh eden Satir! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey kuvvet ve kudreti, hüküm ve hâkimiyeti herşeye mutlak galip olan ve hiçbir kuvvet ve galebe ile karşısına çıkılamayan Kahhârü! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün varlıklar her şeyiyle doğrudan doğruya kudretine müteveccih olan, hiçbir şey kudretine muhalefet edemeyen Cebbar! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey hadsiz rahmetiyle bütün günahları tekrar tekrar bağışlayan Gaffar! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey bütün varlıkların suretlerini açan, görünen ve görünmeyen âlemlerin, bereket ve fetih kapılarının anahtarı elinde olan Fettâh! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!
Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey celal ve ikrâm sahibi! Şu isimlerinin tamamının hakkı için Efendimiz Muhammed'e ve Muhammed'in âline salat etmeni istiyorum. Âlemlerde İbrahim'e ve İbrahim'in âline merhamet ve rahmet ettiğin, bereket verdiğin, salat ve selâm ettiğin gibi Muhammed'e de rahmet et. Rabbimiz, muhakkak ki Sen hadsiz hamdler, şükürler ve medihler sahibi olan Hamîd; zat ve sıfatı herşeyden yüce, ikramı aziz olan Mecîdsin. Bütün merhametlilerin merhamet ve şefkati rahmetine zayıf bir gölge olan erhamü'r-râhimîn! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Bu Yazı 2221 Defa Okunmuştur.

Yazıya Yorum Yap
Adınız : 
Yorumunuz : 

Yazıya Yapılan Yorumlar