Hizbü'i- Envari'l- Hakaiku'n Nuriyeden Bazı Duların Tercümesi
       

Hizbü’l-Envâri’l-Hakaiku’n
Nûriye’den
Bazı Duaların
Tercümesi

 

Yâ Allah! Yâ Rahman! Yâ Rahîm! Yâ Ferd! Yâ Hayy! Yâ Kay­­­yûm! Yâ Hakem! Yâ Adl! Yâ Kuddûs! İsm-i Âzamın hak­­­kına ve Esmâ-i Hüsnân hürmetine ve Furkan-ı Hakîm ve sû­­­releri ve âyetleri ve sırları ve nurları ve kelimeleri ve harf­le­ri hakkına; Ve Resûl-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm ve mu­­cizeleri ve kemâlatı ve şeriatı ve sünneti hürmetine ve onun âl ve ashabı ve ensarı (r.a.) ve onların mücahedeleri şe­re­­­fine...

Yâ Rab hamele-i Arşın ve melâike-i kirâmın ve onların tes­­bihatları ve ibadetleri hakkına...

Yâ Rab Cebrâil ve emâneti, Mikâil ve vekâleti ve İsrafil ve sûru Azrâil ve ruhları alıp hıfzetmesi hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i Âdem ve kelimâtı ve Havva ve şefkati ve Hazret-i Şît ve nübüvveti, Hazret-i İdris ve yüceliği ve Haz­ret-i Nuh ve gemisi ve dâvetleri hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i İbrahim ve dostluğu ve Hazret-i Lût ve gay­reti ve Hazret-i İshak ve zürriyetinden gelen peygam­ber­ler, Hazret-i İsmail ve neslinin şerefliliği hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i Yakub ve münacatı, Hazret-i Yusuf ve sıd­­dıkiyeti, Hazret-i Yunus ve dâveti, Hazret-i Eyyub ve sab­rı hürmetine...

Yâ Rab! Hazret-i Cercis ve metaneti, Hazret-i Üzeyir ve ha­yatı, Hazret-i Hızır ve seyahati, Hazret-i İlyas ve risaleti hak­kına...

Yâ Rab! Hazret-i Musâ ve münacatı ve Tevrat’ı, Hazret-i Ha­run ve fesahatı, Hazret-i Şuayb ve hitabeti, Hazret-i Yuşâ ve Hazret-i Musa ile olan arkadaşlığı şerefine...

Yâ Rab! Hazret-i Sâlih ve devesi, Hazret-i Hûd ve hey­beti, Hazret-i Zülkarneyn ve hâkimiyeti, Hazret-i Danyal ve hik­meti, Hazret-i Lokman ve hekimliği hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i Dâvud ve hilâfeti ve Zeburu, Hazret-i Sü­leyman ve mucizeleri, Hazret-i Zekeriyya ve ibadetleri, Hazret-i Yahya ve efendiliği ve Hazret-i İsa ve zâhidliği ve İncil’i hürmetine...

Yâ Rab! Habib-i Ekremin ve miracı ve Kur’ân’ı hakkına...

Yâ Rab! Bütün peygamberler ve kitapları ve suhufları hak­kına...

Yâ Rab! Şeriat-i Muhammediye ve onun hakikat ve hü­küm­leri hürmetine.. Allah onları kıyamete kadar devam et­tir­sin.

Yâ Rab! İslâm dini ve erkânı hakkına ve iman ve nurları hürmetine ve Kur’ân ve esrarı şerefine ve Tevrat ve sayfaları hakkına, ve Zebûr ve babları hürmetine, İncil ve âyetleri şe­refine ve Kur’ân ve müjdeleri hakkına...

Yâ Rab! Cennet ve güzellikleri ve içindeki hazineleri ve hurileri ve cemalleri hürmetine...

Yâ Rab! Gökler ve zinetleri ve melaikeleri ve ruhanileri ve yıldızlar ve şehadetleri hakkına..

Yâ Rab! Yeryüzü ve hazineleri, hayvanları, ağaçları, bit­kileri, delil ve alametleri hürmetine...

Yâ Rab! Hazret-i Ebû Bekir ve sıddikiyeti ve Hazret-i Ömer ve farukiyeti, Hazret-i Osman ve nuraniyeti ve Haz­ret-i Ali ve velayeti, Hazret-i Hasan ve neslinin kutubları, Haz­ret-i Hüseyin ve evlatlarından yetişen imamlar hak­kı­na...

Yâ Rab! Ashab-ı Bedir ve Uhud şehitleri ve onların mü­ca­he­­deleri ve evliyalar ve keşifleri, asfiya ve tahkikatları, şe­hit­ler ve cihadları, Kâbe-i Muazzama ve ziyaretçileri, Ravza-i Mu­tahhara ve içindeki İki Cihan Güneşi ve beraberindeki­ler hak­kına...

Yâ Rab! Yukarıda isimleri yâd edilen bütün zatların hür­me­tine, Risale-i Nurun bütün yazılan ve okunan, havada ve akıl­­larda temessül eden harfleri sayısınca, kuluna ve pey­gam­berine ve onun âl ve ashabına dünyalar durdukça salât ü selâm olsun! Kalblerimize iman ve İslâm için ferahlık ver! Ve bize hüsn-ü hâtime ver! Ve hepimize kâmil, mükemmel, ekmel, râsih, sâbit, dâimî, ebedî bir iman nasip et! Ve bize ve arkadaşlarımıza bir sabr-ı cemil ve tam bir tevekkül ve tam bir ihlâs ve küllî bir fetih ve izzetli bir nusreti acele olarak nasip eyle!

Bizi âfat ve belalardan, ehl-i dalalet ve tuğyanın şerrin­den, nefis ve şeytanın şerrinden hıfzeyle. Bizi kabir ve Ce­hennem azabından koru! Bizi iyi kullarınla beraber Hazret-i Muhammed’in âl ve ashabının zümresi içine idhal eyle. Âmîn.

* * *

Allah’ım! Kalblerimizi iman ve Kur’ân nuruyla nur­lan­dır.

Allah’ım! Bizi Sana karşı olan fakrimizi idrak etmekte zen­ginleştir, Senden istiğna sûretiyle de bizleri fakirleştirme. Sa­na karşı havl ve kuvvetimizden teberri ediyor ve Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizleri Sana karşı mütevekkil olan­lardan eyle! Bize, erkek ve kadın bütün mü’minlere rah­met eyle.

Allah’ım! Senin kulun ve nebin, dostun, mülkünün ce­mali, san’atının meliki, inayetinin gözü ve çeşmesi, hidaye­ti­nin gü­neşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin misali, yarattıkla­rı­nın nu­ru, mevcudatının şerefi, mahlukatının çokluğu için­de vah­­detinin lambası, kâinat tılsımının keşşâfı, saltanat-ı Ru­bû­­biyetinin dellâlı, marziyyatının mübelliği, isimlerinin giz­li hazinesinin tarifçisi, kullarının muallimi, âyetlerinin tercü­ma­nı, cemâl-i Rubûbiyetinin aynası, görmek ve görün­mek­li­ği­nin medarı, Habibin ve âlemlere rahmet olarak gön­der­di­ğin Resulün olan, nebi ve resullerden onun kardeşle­rine, Sa­na yakın olan meleklerine, sâlih kullarına salât ve selâm ey­le, Âmîn!

Allah’ım! Bizi saâdet, selâmet, iman ve Kur’ân ehlinden eyle!

Allah’ım! İlk inişinden âhirzamana kadar her oku­yu­cu­nun Kur’ân’ın kelimelerini okuduğu zaman hava dalgaları­nın aynalarında Rahman’ın izniyle temessül eden bütün harf­­ler adedince seyyidimiz Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ve onun âl ve ashabına selâm eyle.

O harflerin sayısınca da bize, anne-babamıza, erkek ve ka­dın bütün mü’minlere rahmet eyle, Âmîn!

Ey Kur’an’ı indiren Allah’ım! Kur’ân’ın ve ona Kur’ân in­di­rilen zatın (a.s.m.) hakkı için kalblerimizi ve kabirlerimizi iman ve kur’ân’ın nuruyla nurlandır, Âmîn!

Ey kavmi içinde Nuh Aleyhisselâma cevap veren Allah’­ım!

Ey düşmanlarına karşı İbrahim Aleyhisselâma yardım eden Allah’ım!

Ey Yakub Aleyhisselâma Yusuf Aleyhisselâmı döndüren Al­lah’ım!

Ey Eyyub Aleyhisselâmdan zararı kaldıran Allah’ım!

Ey Zekeriyya Aleyhisselâmın duasına cevap veren Al­lah’­­ım!

Ey Yunus bin Mettâ Aleyhisselâmı kabul eden Allah’ım!

Senden bu müstecap dua sahiplerinin esrarı hürmetine bi­­zi insî ve cinnî şeytanların şerrinden muhafaza eylemeni, düş­­manlarımıza karşı bize yardım etmeni, bizi nefsimizle baş­­başa bırakmamanı, kalbî hastalıklarımıza şifa vermeni ni­­yaz ediyorum.

Âmîn, âmîn, âmîn!

 

Bu Yazı 2125 Defa Okunmuştur.